Terms of use

Welkom op onze website www.lonsurf.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden geven de voorwaarden weer die van toepassing zijn op uw gebruik van de website www.lonsurf.nl. Gebruikmaking van deze website betekent dat u deze Gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en dat u ermee instemt en u zich eraan zult houden.  

Servier kan op elk gewenst moment deze website aanpassen, evenals de regels die op het gebruik ervan van toepassing zijn. Wijzigingen zullen op de website aangekondigd worden, dus let daarop als u de website gebruikt. Indien u de website blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangekondigd, aanvaardt u dergelijke wijzigingen.

Eigenaar van de website is:
Servier Nederland Farma B.V. (“Servier”)
Postbus 672, 2300 AR Leiden
Nederland 
De website wordt door de serviceprovider Cipix ondersteund.

1. Intellectuele Eigendomsrechten 

De algemene structuur, de software, de tekst, beelden, al dan niet ondersteund door animaties, know how  en alle andere relevante elementen die onderdeel uitmaken van deze website behoren exclusief toe aan Les Laboratoires Servier. Alle inhoud van deze website wordt beschermd door nationaal, Amerikaans, Europees en buitenlands auteursrecht. U mag niets van de inhoud kopiëren, aanpassen, uploaden, downloaden, verzenden, herpubliceren of distribueren, inclusief en zonder beperking de code die in deze website is vervat, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met uitzondering van gebruik voor uw eigen, niet-commerciële doeleinden. Behalve zoals bepaald in de voorgaande zin zal niets in deze website worden opgevat als het verstrekken van een vergunning of andere rechten volgens enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of andere intellectuele eigendom van Les Laboratoires Servier of enige derde. Onbevoegd gebruik van een handelsmerk, dienstmerk of logo van Servier of van Les Laboratoires Servier kan een schending van federaal of nationaal merkenrecht inhouden en is derhalve niet toegestaan.

2. Informatie van technische aard.

U erkent in staat te zijn om toegang tot deze website te krijgen en deze website te gebruiken. U bent ervoor verantwoordelijk om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen opdat inhoud die u van deze website haalt, vrij van virussen is.
U begrijpt dat de huidige website 24 uur per etmaal / 7 dagen per week toegankelijk is, behalve als er sprake is van overmacht, computerproblemen, problemen gerelateerd aan telecommunicatiediensten of problemen van technische aard. Servier behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te onderbreken in geval van onderhoud.

3. Relevante informatie met betrekking tot het web

Servier geeft geen garantie dat het sturen van gegevens via het internet 100% veilig is. Ondanks dat Servier zich inspant om de noodzakelijke maatregelen te nemen om veilige overdracht van gegevens, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens, mogelijk te maken, vertrekt Servier hiermee geen garantie noch kan Servier verzekeren dat deze directe of indirecte overdracht van gegevens veilig is. Dit betekent dat u accepteert dat het verstrekken van uw gegevens voor uw eigen risico geschiedt, zelfs als wij ons inspannen om de gestuurde informatie zo goed mogelijk te beveiligen.

4. Inhoud van de website

 Deze website biedt geen medisch advies of professionele adviesdiensten. De inhoud van deze website is bedoeld als algemene bron van informatie wat betreft de daarin behandelde onderwerpen (zoals data van congressen, bijeenkomsten, symposia etc.), maar wordt uitsluitend op een ‘zoals is’- en ‘als beschikbaar’-basis aangeboden als genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden. U wordt aangemoedigd om informatie hierin vervat te verifiëren met andere bronnen en om deze informatie zorgvuldig door te nemen met uw behandelend arts.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie op de website kan Servier betreffende de juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van inhoud die via deze website beschikbaar is niet garanderen. Servier wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, of deze nu is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of deze nu veroorzaakt is door een vergissing, het niet beschikbaar zijn van informatie en / of de aanwezigheid van virussen op de website. Dit geldt ook voor op de website vermelde publicaties. Die zijn voor verantwoordelijkheid van de auteur.

Gebruik van de website en de daarop beschikbare informatie is op eigen risico. Het is uw verantwoordelijk om informatie die op deze website vermeld staat te controleren voordat u erop vertrouwt.

Servier aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

-  de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de informatie die wordt ontsloten of waartoe toegang wordt verkregen via deze website;

- enige schade als gevolg van een ongeautoriseerde toegang tot de website waardoor de inhoud en / of de informatie aangepast is;

- schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met toegang tot of gebruik van de website (waaronder mede wordt begrepen schade aan uw computersysteem als gevolg van virussen) en / of als gevolg van publicaties op de website.

6. Afgescheiden gedeelte van de website ten behoeve van beroepsbeoefenaren

De website is onderverdeeld in twee delen:

- een deel dat voor een ieder toegankelijk is;

- een deel dat uitsluitend toegankelijk is voor beroepsbeoefenaren. Een beroepsbeoefenaar is een arts, apotheek en al die professionals die als zodanig door de wet als beroepsbeoefenaar zijn gedefinieerd. Dit gedeelte is slechts toegankelijk met een password en nadat de betrokkene zich heeft geïdentificeerd als beroepsbeoefenaar. Dit afgescheiden gedeelte kan reclame voor uitsluitend receptgeneesmiddelen bevatten.

 7. Uw verplichtingen als gebruiker

U zult de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen (in het bijzonder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de overdracht daarvan). U zult zich in het bijzonder onthouden van enig handelen of het doen van uitlatingen waardoor de privacy, reputatie, respect, voorkomen of veiligheid van een andere gebruiker of persoon in gevaar wordt geschonden.

Deze website kan links naar websites bevatten die door andere partijen worden onderhouden. Servier heeft geen controle over die gelinkte websites en Servier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn met deze website. Dergelijke links houden niet in dat Servier materiaal op een andere site onderschrijft en Servier wijst elke aansprakelijkheid af voor wat betreft uw bezoek aan dergelijke gelinkte websites. Servier biedt links naar andere websites voor het gemak van de gebruiker en toegang tot een andere website die gelinkt is met deze website is op eigen risico. Servier neemt bij het opnemen van (hyper)links naar andere websites de Leidraad Informatie UR Geneesmiddelen van de Stichting CGR in acht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Servier een hyperlink naar deze website aan te brengen.

8. Persoonsgegevens beroepsbeoefenaar

Servier adviseert beroepsbeoefenaren om die persoonsgegevens, zoals naam, beroep, adres en e-mail, te verstrekken om Servier in staat te stellen u documentatie en informatie te sturen of u toe te staan die informatie te downloaden. U kunt altijd uw toestemming intrekken als u geen gebruik van deze service van Servier wenst te maken. Daartoe dient u Servier in kennis te stellen door te een brief schrijven naar het volgende adres:

Servier Nederland Farma B.V.
Postbus 672, 2300 AR Leiden
Nederland

9. Dataverwerking

De door u verstrekte gegevens uit hoofde van het gebruik van deze website worden door Servier of door andere bedrijven waarmee Servier samenwerkt gebruikt om u van antwoord op uw vragen te voorzien. Servier kan uw IP-adres verzamelen voor de systeemadministratie, die gemachtigd is om die informatie te verwerken waarbij de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen. Onder de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u het recht tot inzage van de door Servier van u verwerkte gegevens en in geval van eventuele onnauwkeurigheden die te laten verbeteren.

10. Cookies

Servier verzamelt ook informatie over uw gebruik van de website door cookies en vergelijkbare technologieën. Een “cookie” is een unieke numerieke code die Servier naar uw computer stuurt, zodat uw interesses en voorkeuren gevolgd kunnen worden en u herkend wordt als terugkerende bezoeker van de website. Met cookietechnologie kan Servier “clickstream”-data verzamelen, wat geen persoonlijk identificeerbare informatie is, maar uw activiteiten op de website weergeeft, waaronder uw belangstelling voor bepaalde medische aandoeningen. Een cookie verzamelt niet uw naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie, maar als u de website opnieuw bezoekt, kunnen wij u dankzij de cookie de inhoud en onderwerpen aanbieden die vermoedelijk uw grootste belangstelling hebben op grond van uw eerdere activiteiten op de website.

Servier gebruikt de data die verkregen wordt via het gebruik van cookies om Servier te helpen het functioneren van de website te verbeteren door het verkeer in populaire delen te volgen en door diensten en informatie die Servier aanbiedt aan te passen om aan de wensen van u als klant tegemoet te komen. Servier staat geen andere websites of derden toe om onze cookies te gebruiken voor hun eigen doeleinden of om hun eigen cookies op uw computer te plaatsen als u via de website toegang zoekt tot diensten.

11. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht haar keuze van rechtsregels. Servier verklaart niet dat de informatie op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties en toegang tot de Servier-website is verboden vanuit locaties waar de inhoud van de Servier-website onwettig kan zijn. Degenen die ervoor kiezen om naar de website van Servier te gaan vanuit andere locaties doen dat op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt gehouden door een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig geldig en van kracht blijven. Een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden die slechts ten dele ongeldig of onafdwingbaar is, zal volledig geldig en van kracht blijven voor zover deze niet ongeldig of onafdwingbaar wordt gehouden. De partijen komen verder overeen dat een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, zakelijke of andere strekking van die ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.

Versie laatst bijgewerkt op 30 mei 2013. 

U verlaat nu de website van Lonsurf.nl.

DoorgaanAnnuleren